E – dom

Informujemy, że na pisemny wniosek  uczestnika sesji telerehabilitacji lub jego przedstawiciela ustawowego istnieje możliwość udostępnienia nagranego przebiegu terapii  na nośniku elektronicznym. Celem powyższego jest umożliwienie kontynuacji w DOMU  ćwiczeń, które były realizowane podczas sesji z terapeutą. Tylko systematyczne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w czasie i z częstotliwością zalecaną przez terapeutę umożliwi prawidłowy przebieg rehabilitacji, powrót do zdrowia lub poprawę stanu  funkcjonalnego.

Wniosek o udostępnienie  nagrania oraz nośnik  elektroniczny pacjent, a w przypadku małoletnich jego przedstawiciel ustawowy powinien złożyć w  rejestracji Ośrodka przed zakończeniem cyklu telerehabilitacji.

Nośnikiem może być płyta  CD lub pendrive.

Nagranie zostanie przygotowane i wydane w ciągu 14 dni od  daty wpływu wniosku. Nośnik z nagraną sesją telerehabilitacji może zostać wydany:

  • pacjentowi, którego nagranie dotyczy,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Prześlij do nas plik