Dla pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia do dokumentacji indywidualnej pacjenta dołącza się:

 1. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
 2. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
 3. oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta.

W związku z powyższym prosimy o pobranie i wypełnienie druków powyższych oświadczeń oraz dostarczenie ich na dzień planowanej pierwszorazowej wizyty w Ośrodku.

Prześlij do nas plik

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU ORAZ OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentację medyczną udostępnia się:

 • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m. in.:

 1. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
 2. do wglądu na miejscu.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy:

 1. złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji. Druk wniosku jest dostępny w:
  • rejestracji Ośrodka,
  • na naszej stronie internetowej
 2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 3. W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we wniosku wskazać osobę uprawnioną do jej odbioru.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Ośrodek pobiera opłaty zgodnie z cennikiem usług.

Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OSOBOM MAŁOLETNIM

Świadczenia zdrowotne pacjentom małoletnim udzielane są po wyrażeniu zgody przez jego przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie może być obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych powinien wyrazić zgodę na ich udzielenie w obecności wskazanych osób lub małoletniemu bez obecności opiekuna.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o wypełnienie i dostarczenie do ośrodka poniższego oświadczenia.