Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „KRASNAL”

Telefony:

Rejestracja: 797 365 553

w godzinach pracy poradni

Godziny pracy poradni:

poniedziałek – środa: 08:00 – 15:30

czwartek – piątek: 10:30 – 18:00


W Poradni realizujemy zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIE ROZWOJU.

Są to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dziecka od chwili  rozpoznania niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych – zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Zajęcia terapeutyczne prowadzi zespół specjalistów posiadający doświadczenie w pracy z małym dzieckiem (także z noworodkiem). W skład zespołu wchodzą:

  • Psycholog
  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog
  • Logopeda
  • Neurologopeda
  • Fizjoterapeuta
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej
  • Terapeuta Ręki

 

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody pracy: terapię psychologiczną, stymulację polisensoryczną, terapię SI, niedyrektywną terapię zabawą, terapię behawioralną, terapię ręki, metodę Dobrego Startu, metodę Weronki Sherborne, gry i zabawy ogólnorozwojowe, terapię grupowa (TUS), metody neurofizjologiczne (NDT, PNF), stymulację rozwoju psychomotorycznego, korelację wad postawy, pracę nad prawidłową sylwetką

 

JAKIE DZIECI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 

JAKIE WARUNKI FORMALNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

Aby zapisać dziecko na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy dostarczyć aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Galeria